Posts Tagged ‘การเมือง’

ก่อนหน้านี้เคยงงว่ามันมาจากใหนยังไง ตอนนี้เข้าใจและ ก็เลยกอปปี้มาแปะเอาไว้อย่างงั้นแหละ
คำว่า ‘ซ้าย’ และ ‘ขวา’ มาจากการแบ่งที่นั่งของสมาชิกพรรคการเมืองในสภาของฝรั่งเศส พรรคที่นั่งข้างซ้ายจะเป็นพรรคที่ถือเหตุผลสากลนิยม ประชาธิปไตย ต่อต้านลัทธิอาณานิคม มีความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า เชื่อตลอดเวลาว่าประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ต่อต้านชนสั้นสูง ศาสนา กองทัพ ระบบการเงิน คือต่อต้านองค์การแห่งอำนาจรัฐ
ส่วนพรรคที่นั่งข้างขวาเป็นกลุ่มชาตินิยม ติดอยู่กับจารีตประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนา เทิดทูนอำนาจอธิปไตยว่ามาจากเบื้องบน ไม่เชื่อมั่นว่าจะมาจากเบื้องล่าง นิยมในอำนาจ ชอบออกคำสั่งและให้คนเคารพเชื่อฟัง เกี่ยวพันกับธุรกิจเอกชน

การแบ่งที่นั่งของพรรคการเมืองฝรั่งเศสที่มีความชัดเจนเช่นนี้จึงเกิดความนิยมเรียกพรรคหรือคนที่มีแนวคิดต่าง ๆ กันว่าเป็น ‘ฝ่ายซ้าย’ หรือ ‘ฝ่ายขวา’ ดังคำอธิบายข้างต้น
?ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี?